Uyuşmazlık Halinde Yapılan Harcamanın İşle İlgili Olup Olmadığının Bilir Kişi Tarafından Tespit Edil

10 Nis 2020
222 Görüntüleme

Uyuşmazlık Halinde Yapılan Harcamanın İşle İlgili Olup Olmadığının Bilir Kişi Tarafından Tespit Edilmesi Gerekir.

‘Yapılan giderlerin indiriminin kabul edilmemesi için işle ilgili olmadığının veya bu işte kullanılamayacak miktarda olduğunun, bilirkişi aracılığıyla tespiti gerekmektedir.

İstemin Özeti : 1995 yılı işlemleri incelenen davacı şirketin, gerçek bir mal ve hizmet karşılığı düzenlenmeyen faturaları kullanmak suretiyle kurum kazancını eksik beyan ettiği ileri sürülerek re’sen kurumlar vergisi salınmış, fon payı hesaplanmış, kaçakçılık cezaları kesilmiştir. Vergi Mahkemesi kararıyla; (...) Hastanesi İnşaatının yüklenicisinden alınan mekanit tesisat işi taşeronluğuna ilişkin olarak davacı şirket tarafından kayıtlara intikal ettirilen gider faturalarının gerçeğe uygun düzenlenmeyen belge niteliği taşıdığının inceleme raporundaki tespitlerden anlaşıldığı, ancak sahte olduğu kabul edilen faturalarda yeralan mal ve hizmetlerin yapılan işte kullanılmasının, bu faturaların maliyet unsuru olarak kabulüne engel oluşturmayacağı, 8 adet faturanın; (...) Limited Şirketi’nin düzenlediği 3 adet işçilik faturası (...) Yayın Dağıtım Ltd.Şti.’nin düzenlediği 4 adet muhtelif kırtasiye faturası, (...) Proje Taahhüt Tic.Ltd.Şti.’nin düzenlediği 1 adet proje çizim faturasından oluştuğu, mahkemelerince davacı şirketin defter ve belgeleri ile sözkonusu işe ilişkin keşif ve hakediş raporlarının incelenmesi sonucu; davacı şirketin ilgili yılda 2-3 işçi çalıştırdığı, hastane mekanik tesisatı işinden dolayı alınan 6.544.768 liranın malzeme ve işçilik karşılığı olduğu, davacı şirketin böyle bir işi 2-3 işçi ile yapamayacağı, dışarından işçi hizmeti alındığı, bu durumda 3 adet işçilik faturasının gider olarak kabulü gerektiği, kırtasiye ve proje çizim bedeline ilişkin faturaların ise davacı şirketin hasılat elde ettiği işlerin oluşumunda gider olarak kabul edilmesi gereken nitelikte olmadığı, davacı şirketin kayıtlarına intikal ettirdiği başka kırtasiye faturalarının bulunması kırtasiye giderlerinin maliyet içindeki oranının yüksek olması karşısında bu faturaların kayıtlardan çıkartılmasında kanuna aykırılık görülmediği, kaçakçılık cezası uygulanmasının da isabetli olduğu, ikmalen ve re’sen yapılan tarhiyatlarda fon payı istenemeyeceği gerekçesiyle matrah farkının azaltılmasına, kaçakçılık cezasının azaltılan bu miktar üzerinden hesaplanmasına, fon payı ve buna bağlı cezanın kaldırılmasına karar vermiştir. Davalı İdare, inceleme raporuna dayalı tarhiyatın yasal olduğunu, davacı şirket ise, faturaların sahte nitelik taşıdığının bir takım iddialarla değil kanıtlara dayanılarak ortaya konulması gerektiğini, ayrıca işlemlerin gerçek mahiyetinin esas olduğunu, varsayımlara dayanılarak tarhiyat yapılamayacağını ileri sürmekte, kararın bozulmasını istemektedirler.

Karar : Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün işçilik faturalarına ilişkin olarak ileri sürdüğü hususlar kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmamıştır.

1995 yılı işlemleri incelenen davacı şirketin gerçekte bir mal ve hizmet alımı bulunmadığı halde bazı mükelleflerden aldığı 8 adet faturayı defterlerine gider olarak kaydettiği ve dönem kazancını eksik beyan ettiği saptanmıştır. Tarhiyatın kaldırılması istemiyle açılan davada vergi mahkemesi, inceleme raporundaki tespitlerin faturaların gerçeğe uygun düzenlenmeyen belge niteliği taşıdığını ortaya koyduğu, ancak bu faturalarda yelan mal ve hizmetlerin işte kullanıldığının anlaşılması durumunda gider olarak kabulü gerektiğini belirtmiştir. Bu doğrultuda davacı şirketin (...) Limited Şirketi’nden aldığı üç adet işçilik faturasının yapılan işle ilgili harcamalar kapsamında olduğu sonucuna varılmıştır. Davacı şirketin (...) Yayın Dağıtım Limited Şirketi’nden aldığı dört adet kırtasiye faturası ile (...) Taahhüt Ticaret Limited Şirketinden aldığı bir adet proje çizim bedeline ilişkin faturaların, ilgili yılda hasılat elde edilen işlerin oluşumunda gider olarak kabul edilmesi gereken nitelikte olmadığı kanaatiyle gider kayıtlarından çıkartılmasında kanuna aykırılık bulunmamıştır.

Davacı şirket 1995 yılında (...) Hastanesi İnşaatının, mekanik tesisat (kalorifer, sıhhi tesisat, çamaşırhane ve doğalgaz) işinin malzemesini ve işçilik giderlerini üstlenmiştir. Davacı şirketin inşaat taahhüt işlerinin dışında proje işleri yaptığı da ileri sürülmüştür. Bu kapsamda (...) Proje Taahhüt Ticaret Limited Şirketi’ne ödenen proje çizim bedelinin, hastane inşaatı mekanik tesisat işine ilişkin proje çizim bedeli olduğu, (...) Yayın Dağıtım Limited Şirketi’ne ödenen kırtasiye bedellerinin ise yıl içinde kendilerince yapılan diğer proje işlerine ait bulunduğu belirtilmiştir. Davacı şirketin bu iddialarının doğruluğunun araştırılabilmesi için sözkonusu hastane inşaatı işinde ayrı bir mekanik tesisat projesine ihtiyaç bulunup bulunmadığı, böyle bir projenin gerekliliği halinde ise davacı şirketin ödediği proje çizim bedelinin işle orantılı olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. Diğer yandan davacı şirketin yıl içi hasılatına bakıldığında hastane inşaatı dışında başka işlerinin de olduğu anlaşılmaktadır. Bu işlerin ne tür işler olduğu ve bunlarla ilgili kırtasiye masraflarının ne miktarda olacağı hususun da saptanması zorunludur. Bütün bu araştırmaların bilirkişi aracılığıyla yapılarak, buna göre bir karar verilmesi gerektiğinden, proje çizim bedeli ve kırtasiye masraflarına ilişkin gider kaydının yasal olmadığı sonucuna varan mahkeme kararında isabet görülmemiştir.

Bu nedenle, davacı şirket temyiz isteminin kabulüyle Vergi Mahkemesi kararının proje çizim bedeli ve kırtasiye masraflarına ilişkin kısmının bozulmasına, vergi dairesi müdürlüğü temyiz isteminin reddine, oybirliğiyle karar verildi.(Danıştay 4. Daire 08.03.2000 Tarih ve Esas No:1999/3008 Karar No:2000/933)

0.0
Son Güncelleme Tarihi: -/-
İlgili İçerikler :: Kira Süresinin Belli Olmaması Halinde Özel Maliyet Bedeli İtfası İşveren Tarafından Yapılan Taşıma Giderleri Sanat Eserlerine Yapılan Harcamaların Gider Niteliği Üniversite ve dernek arasında yapılan protokol çerçevesinde inşaa edilecek fakülte için yapılacak ba Personele Verilen Temettü İkramiyelerinin Gider Kaydedilmesi ve Vergilendirilmesi Bilim Komitesi oluşturulması işinin yıllara sari inşaat işi olup olmadığı hk. Hakediş Ödemelerinin Bankalarda Değerlendirilmesi Sonucu Elde Edilen Faiz Ve Repo Gelirleri İle Dövi Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi İşletmeciliği'nin Eğitim Ve Öğretim İstisnası Karşısındaki Durumu Eğitim Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası Kooperatifin Tasfiyesi Sırasında Satılan Arsa İle İlgili Giderler