Şirketin Devredildiği Tarihte Var Olduğu Tespit Edilemeyen Emtia, Herhangi Bir Belgeye Dayanmadan, M

10 Nis 2020
226 Görüntüleme

Şirketin Devredildiği Tarihte Var Olduğu Tespit Edilemeyen Emtia, Herhangi Bir Belgeye Dayanmadan, Mal Hesabının Borcuna Gider Yazılamaz.

Uyuşmazlığın özünü inceleme elemanınca yükümlü şirketin devir tarihinden sonra 18.6.1985 gün ve 3 no ’lu yevmiye maddesi ile, herhangi bir belgeye dayanmaksızın mal hesabının borcuna yazılan 21.380.000 liralık mal girişinin mal alışı olarak kabul edilip edilmeyeceği noktasından çıktığı anlaşılmaktadır.

Dosyanın incelenmesinden;

Davacının 1984 envanter defterini ibraz etmediği, 1985 yılı envanter defterine 31.12.1985 tarihi itibariyle mal mevcudu olmadığının yazıldığı anlaşılmaktadır.

Öte yandan şirketin devir tarihi itibariyle düzenlenen 1.1.1985 - 16.6.1985 tarihli bilançoda mal hesabının bulunmadığı ve bu tarih itibariyle envanter çıkarılmadığı ve mal mevcudunun olmadığı görülmektedir.

Her ne kadar mahkemece şirketin devir alınması için taraflar arasında anlaşmaya varılan 33.000.000 liralık devir bedelinin içinde 21.380.000 liralık emtia mevcudunun olduğu sonucuna varılmış ise de, şirketin devir edildiği tarihte var olduğu tespit edilmeyen emtianın devrine ilişkin fatura düzenlemeden veya herhangi bir belgeye dayanmaksızın işletmeye mal alınmış gibi mal hesabının borcuna gider yazılması kabul edilemez.

Davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü 21.380.000 liralık malın şirketi devreden ortaklara ait ayrı adi ortaklıktan alındığı yolundaki ve mahkemece kabul edilen iddianın da geçerli olmadığı anlaşılmaktadır.

Şöyle ki, 21.380.000 lira, mal hesabının borcuna mal alışı olarak 18.6.1985 tarihinde kaydedildiği halde, inceleme ve tarhiyat işlemi sonuçlandıktan sonra adi ortaklığın işletme defterine 30.1l.1986 tarihinde hasılat kaydedilmiş olduğundan, bu kaydın adi ortaklıktan mal alışı olarak açıklanması da dayanıksız kalmaktadır.

Bu bakımdan 21.380.000 liralık kaydın emtia devri veya mal alışı gibi değerlendirilmesi olanaksızdır.

Ancak, davacının defterlerine gelir ve gider yönünden yaptığı kayıtları hatalı, noksan ve usulsüz olması bakımından defter ve belgelerinin ihticaca salih bulunmaması karşısında, sadece defter kayıtlarına dayanılarak gerçeğe uygun bir kazancın tespiti mümkün olmadığından; Mahkemece belirlenen matrah farkının ortalama kâr haddinin üstünde olması ve inceleme elemanınca belirlenen matrah farkının ise iş hacmine göre elde edilemeyecek düzeyde bulunması yönünden Mahkemece tarhiyatın 4.038.444 lira matrah farkı üzerinden kaçakçılık cezalı olarak tadilen onanması yolundaki kararı sonuç olarak uygun bulunmuştur. Açıklanan nedenlerle Vergi Dairesi ve Davacı temyiz istemlerinin reddine …… Vergi Mahkemesi kararının onanmasına oyçokluğuyla karar verildi.”(Danıştay 3. Dairesi’nin 06.11.1991 Tarih ve Esas No: 1989/64. Karar No: 1991/2802)


0.0
Son Güncelleme Tarihi: -/-
İlgili İçerikler :: Şirketin Yapmış Olduğu Taşeronluk Hizmeti Karşılığında Teslim Alınacak Daireler Uyuşmazlık Halinde Yapılan Harcamanın İşle İlgili Olup Olmadığının Bilir Kişi Tarafından Tespit Edil Belediyeden Tahsil Edilemeyen Alacak İçin Şüpheli Alacak Veya Değersiz Alacak Karşılığı Ayrılıp Ayrı Araç Kiralama Faaliyetinde Bulunan Şirketin Kiraya Verdiği Araç İçin Kesilen Trafik Para Cezalarının Acenta Kuruluş Aidat Bedelinin Kurum Kazancının Tespitinde İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı . İşletmenin Kendi Öz Kaynaklarından Yapılmayan Personel Harcamaları Safi Kazancın Tespitinde Gider... Zimmet Notları Giderleri Tevsik Edici Vesika Niteliği Taşımadığından Bu Belgeye İstinaden Gider... Çalınan Araca İlişkin Sigorta Şirketinden Alınan Tazminata İlişkin Fatura Düzeni Yurt Dışından Tahsil Edilemeyen Alacağın Değersiz Alacak Olarak Kabul Şartları Şirketin Faaliyeti Kapsamındaki Kazancı İle Doğrudan Bir İlgisi Bulunmayan Giderler